Регламент на workornot.bg

§1
Въведение

 1. Настоящите Общи Условия определят правилата и режима на функциониране на сайта workornot.bg.
 2. Сайт workornot.bg е достъпен публично чрез Интернет.
 3. Настоящите Общи Условия определят правата и задълженията на потребителите на сайта workornot.bg, както и правата и задълженията на Оператора на сайта. Операторът на сайта предоставя електронни услуги в съответствие с Общите Условия и съгласно обществено приетите правила и закони.
 4. Във въпросите, които не са уредени в тези Общи Условия, се прилагат общоприетите закони.
 5. Преди да започнат да използват Сайта, Потребителите имат право и задължение да се запознаят с тези Общи Условия, които ще бъдат предоставени на уебсайта workornot.bg по начин, който позволява свободно запознаване с тях. Приемането на Общите Условия означава декларация за запознаване с тях и сключване на договор с Оператора за използването на Сайта.

§2
Речник

 1. Наименованията, използвани в тези правила, имат следното значение, освен ако ясно не е посочено друго в правилата: Администратор/Модератор – човек, назначен от Оператора, отговорен за функционирането на услугата, надзора на съдържанието и ресурсите на услугата. Данни – информация, извлечена от публични регистри за предприятия, които извършват икономическа дейност. Фирма – работодател, който подлежи на оценка чрез Услугата, независимо от вида на неговото юридическо лице или липсата му. Формуляр за контакт – функционалност на уебсайта на Оператора, чрез която потребителите на услугата могат да се свържат с Оператор с цел започване на сътрудничество или подаване на жалба за нарушение.
 2. Бизнес клиент - професионален потребител на Уебсайта, който е клиент на Оператора и за когото Оператор предлага платени маркетингови или рекрутинг услуги чрез работата на Уебсайта workornot.bg.
 3. Професионален потребителски профил - Уебсайтът позволява на бизнес клиентите да използват платените услуги на Уебсайта, като създават профил и го използват за маркетингови и рекрутинг дейности.
 4. Псевдоним - индивидуално име на потребителя, което се публикува при публикуване на мнения за компании в Уебсайта.
 5. Оператор на Уебсайта - M&A SOLUTIONS INTL S.R.L.,Номер на данъчен идентификатор: 38731997, ул. SPL. INDEPENDENTEI No. 291-293, 060042 Букурещ
 6. Профил - подстраница, която се отваря след търсене в търсачката на уебсайта www.workornot.bg на определена Компания, където са посочени данните за Компанията, както и възможност за добавяне на мнения от потребители.
 7. Правила - настоящите правила на Уебсайта, публикувани в електронен формат на интернет страницата www.workornot.bg;
 8. Регламент GDPR - Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
 9. Сервиз - уеб страница https://www.workornot.bg
 10. Потребител - всяко лице, използващо Сервиза, независимо от статута му или юридическата му личност.

§3
Въведени разпоредби

 1. Задачата на Сервиза е да
  1. осигури на Потребителите достъп до информация и данни за предприятията, които осъществяват икономическа дейност на територията на РБ;
  2. предостави възможност на Потребителите да публикуват мнения и да дадат оценка на Фирмите от страна на бивши или настоящи служители, както и от други лица, които разполагат с информация за качеството на заетостта в съответната Фирма. Сервизът позволява обмен на информация за Фирмите със запазване на най-високите стандарти за оценка и тяхната верификация в съответствие с правилата, описани в настоящия регламент.
 2. Използването на Сервиза е възможно само в съответствие с правилата, описани в настоящия регламент.
 3. Сервизът е предназначен за възрастни потребители.
 4. Сайтът има право да публикува рекламни съдържания както от самия сайт, така и от свързани с Оператора субекти, както и от несвързани субекти, които Операторът е разрешил да публикуват рекламни съдържания.

§4
Данни за предприемачите

 1. Операторът, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и общоприетото право, осигурява на Потребителите достъп до данните, публикувани в общодостъпни регистри на предприятията, които водят икономическа дейност, както е посочено в § 5. Тези субекти нямат задължение да бъдат потребители на Сайта или притежатели на професионален потребителски акаунт. Данните за фирмите се извличат от общодостъпни регистри и се публикуват в Сайта по такъв начин, че да е възможно да се запознаете с тях и да ги изтеглите.
 2. Данните, които операторът публикува в Сайта, имат само информационен характер и са взети от общодостъпни публични регистри.
 3. Операторът не носи отговорност за публикуваните от него данни, включително за тяхното съдържание и възможните грешки, които могат да съдържат.
 4. Тези данни също не могат да бъдат основание за вземане или не на решение за работа в конкретна компания или за установяване на търговски отношения. Операторът изключва своята отговорност в тази област, а решенията, взети от потенциалните работници или търговски партньори, са техни индивидуални решения, за които те носят изключителна отговорност.
 5. Данните, публикувани и обработвани от оператора, са поставени в Сайта само с информационна цел, като се цели по-широк достъп до информация за икономическата дейност за гражданите, на основание на законно оправдани интереси на Оператора. Подробна информация за обработката на лични данни може да бъде намерена в параграфа с наименованието "RODO".
 6. Всеки потребител е длъжен да използва услугата в съответствие с правилника, закона и така, че да не причинява неразрешено променяне на съдържанието, публикувано в услугата, и неразрешено намесване в нейното функциониране.

§5
Функциониране на услугата

 1. Услугата съдържа данни за Фирми, регистрирани на територията на Република България в публични и отворени регистри като КРС, ЦЕИДГ, РЕГОН.
 2. За всяка Фирма, услугата ще създаде отделен Профил на Фирмата.
 3. Профилът на Фирмата включва следните данни за Фирмите:
  1. Регистрационни данни за Фирмата
  2. Процентно оценяване на Фирмата
  3. Коментари от Потребителите на Услугата, свързани с Фирмата
  4. Рекрутирането, провеждано от Фирмата както настоящи, така и архивни
  5. Профилът на Фирмата също позволява абониране, като се предостави имейл адрес, на който ще се изпращат информации за нови коментари и дейности на дадения профил.
 4. След въвеждане на името на Фирмата в специализираната търсачка на уебсайта на Услугата се показва нейният Профил.
 5. Съгласно Правилника, Потребителите имат възможност да публикуват мнения за Фирмите, като Операторът предоставя възможност за публикуване на коментар само в текстов формат в Профила на дадената Фирма.
 6. Потребителите също могат да оценят дадена Фирма в отделна форма, като изберат една от трите опции: Положителна, Неутрална или Отрицателна - след което могат, но не са задължени да добавят коментар към изразеното мнение.
 7. Публикуваните мнения от потребителите са достъпни публично, което потребителите се съгласяват да приемат, като приемат съдържанието на настоящия Правилник. Потребителят има възможност да прочете предишните коментари за дадената Фирма, както и да добави свой коментар за Фирмата след приемане на Общите условия и посочване на своето потребителско име (Ник). Освен това, Потребителят посочва дали неговото мнение е Положително, Неутрално или Отрицателно.
 8. Добавянето на мнение става чрез натискане на бутона "Добави мнение" на профила на Фирмата. След това услугата автоматично поставя мнение в профила на фирмата. Услугата има и функционалност във формата на процентна оценка, видима в профила на фирмата. Процентната оценка се изчислява на базата на всички положителни оценки, дадени в момента на публикуването на мнението. Всяко мнение, поставено в профила на фирмата, може да бъде докладвано на модератора като нарушаващо правилата на настоящите правила, като се натисне бутона "Докладвай". Ако дадено мнение бъде докладвано 50 пъти, тогава модераторът ще извърши проверка на съответния запис за съответствие със закона и правилника. Услугата също позволява стартиране на дискусии под мненията, като се даде отговор на конкретното мнение. За тази цел трябва да се избере бутона "Отговори", след което да се напише коментар и да се добави име. Добавянето на отговор е възможно само след приемане на правилника и натискане на бутона "Отговори". Публикуването на писмено мнение или отговор на мнение изисква да се посочи име. Потребителите, които публикуват мнение заедно с име, се съгласяват да публикуват публично достъпни данни, които са публикувани от тях. Съгласно правилника потребителите имат възможност да поръчат абонамент за профила на дадена фирма. За да се поръча абонамент, трябва да се избере опцията "Следи фирмата" в профила на фирмата, след което да се посочи имейл адрес и да се приеме правилника. Потребителят може да посочи дали е собственик на фирмата, която иска да следи. Посочването на имейл адреса е доброволно, а обработката на данните се извършва в съответствие с политиката за защита на личните данни, подробно описана в Регламента за защита на личните данни. Оценки и отговори, които нарушават разпоредбите на настоящите правила, ще бъдат самостоятелно премахвани или променяни от Администратора или след като са били докладвани по описания по-горе начин. Администраторът запазва правото да блокира Потребители, нарушаващи разпоредбите на правилника.
 9. Операторът информира, че поради големия обем на поддържания от сайта сервиз няма възможност за персонални или системни проверки и верификации на профилите за данни, взети от обществените регистри, техните промени или актуализации, както и за публикувани в коментарите съдържания, които могат да нарушават доброто име или интересите на оценяваните фирми. В случай на установяване на подобно нарушение, Потребителите или Фирмите са задължени да докладват на Оператора посредством Контактната форма за такова нарушение съгласно процедурата, описана по-долу.
 10. Всеки Потребител и Фирма, освен да направи Докладване чрез специалния бутон "Докладвай", има право да докладва нарушения на настоящия правилник или общо действащо право, използвайки формуляра за контакт, който се намира на уебсайта www.workornot.bg. Заявления, направени в друга форма (по електронна поща, по обикновена поща), ще бъдат разглеждани само след предварително подаване на заявление чрез формуляра за контакт на уебсайта www.workornot.bg.
 11. Лицето, подаващо заявление, е задължено да документира достоверността на нарушението, което е докладвало, като изпраща на оператора подходящи материали, които да го потвърдят. Това лице носи изключителна отговорност за съдържанието на подаденото заявление, както и пред оператора, така и пред фирмата, по профила или мнението на която е подало заявлението.
 12. Подаването на заявление чрез формуляра за контакт поставя задължение за оператора да провери заявлението в рамките на 21 дни от датата на подаване на заявлението. В случай на необходимост от страна на заявяващия да допълни, например, пълномощно или да представи допълнителни документи, срокът от 21 дни се пресмята от допълването на тези липси.
 13. Ако лицето, подаващо заявление, е представител на фирма, чиито профил се намира в базата на услугата, то това лице трябва да се идентифицира с подходящи документи, които да потвърдят възможността му да представлява фирмата или евентуално пълномощно, издадено от упълномощено за представителство лице.
 14. Потребителите на сайта, които публикуват мнения и отговори в профилите на Фирмите, са задължени да предоставят точна и проверена информация за Фирмите.
 15. Забранено е публикуването на мнения, които съдържат вулгарни думи, призиви към омраза, обиди на религиозни убеждения, призиви към фашизъм и нацизъм и други материали, които са в противоречие с правото или добрите морални принципи. Забранено е също така публикуването на информация, която е търговска тайна в мненията и отговорите. Забранено е също публикуването на рекламни и маркетингови материали в мненията, които не са били уговорени писмено с Оператора, като това може да доведе до невалидност на тези материали.
 16. Потребителите на сайта носят пълната отговорност за публикуваните от тях мнения и отговори на мнения. Мненията, публикувани от потребителите, не могат да застъпят интересите на оценяваните Фирми. Отговорността на Оператора е изключена в случай на нанасяне на вреда от потребителите, действащи в противоречие с този Регламент и с принципите на общественото право. Операторът на сайта също не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани в профилите на Фирмите. Изключителната отговорност за мненията и отговорите носят потребителите на сайта. Всички искания, които нарушават интересите и доброто име на фирмите, трябва да бъдат отправяни директно към Потребителите на Уебсайта, като отговорността на Оператора в тази област съгласно Регламента е изключена.

§6
GDPR

 1. Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. Операторът на Уебсайта информира, че администраторът на личните данни е M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bucharest. Физическото лице, на което се отнасят данните, може да се свърже с администратора на личните данни по следния начин:
  1. писмено на адрес M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bucharest
  2. чрез електронна поща на адрес kontakt@workornot.bg
 2. Администраторът на личните данни е назначил Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO), с което може да се свърже по всякакви въпроси, свързани с обработването на личните данни и използването на правата, свързани с обработването на данните. Лицето, на което се отнасят данните, може да се свърже с DPO по следния начин:
  1. писмено на адрес M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bucharest
  2. чрез електронна поща на адрес kontakt@workornot.bg
 3. Администраторът обработва данни на следните физически лица:
  1. Операторът на сайта workornot.bg обработва лични данни на следните лица:
  2. потребителите на workornot.bg;
  3. предприемачи - фирми, чиито данни са извлечени от общодостъпни регистри, споменати в настоящите правила;
  4. клиенти и бизнес партньори на Оператора;
  5. лица, представляващи или упълномощени чрез съответни пълномощия да представляват физически или юридически лица без правна личност;
  6. лица, насочващи към Оператора оплаквания, известия, рекламации или други искове;
  7. лица, до които Операторът насочва рекламни, маркетингови или рекрутингови кореспонденции в съответствие с отделни упълномощения;
 4. Администраторът на личните данни обработва лични данни за следните цели:
  Цел на обработката на личните данни Правна основа за обработката на данните
  Сключване и изпълнение на договор за използване на сайта, приемане, разглеждане и приложение на рекламации, подаване на известия Необходимостта от обработването на данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, изпълнение на задълженията, необходими за обслужване на клиенти и предоставяне на дистанционни услуги
  Пряко маркетингово и рекламно предложение Правно обоснован интерес на администратора на личните данни и съгласие на администратора, когато това е изискано от отделни разпоредби
  Поддръжка на сайта Опазване на законните интереси на администратора на лични данни чрез гарантиране на правилното функциониране на сайта, неговата безопасност и надеждност
 5. Установяване и уреждане на искове, предявени срещу Оператора;
 6. Разглеждане на рекламации, жалби и искания, свързани с услугите, предлагани от Администратора, както и заявления и запитвания, отправени до администратора;
 7. Анализи и статистически данни, с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги;
 8. Предаване на данни на правоохранителните органи и организации с правомощия на основание на решение на съда;
 9. Личните данни на потребителите - физически лица, които добавят коментари или предоставят индивидуален Ник. Правно обоснован интерес на администратора на лични данни, изпълнение на договор и съгласие, ако е необходимо в съответствие с други разпоредби на закона. Лични данни на предприемачи - предаване на информация за извършваната икономическа дейност Правно обоснован интерес на администратора за гарантиране на прозрачност в икономическите отношения, особено сред настоящите или бъдещи служители, публикуващи мнения за фирмите и отговори на мнения. Лични данни на абонати - комуникация с хора, които поръчват абонамент за даден профил на фирма, чрез предоставяне на имейл адрес Правно обоснован интерес на администратора на лични данни и съгласие, ако е необходимо в съответствие с други разпоредби на закона. Лични данни на лица, представляващи фирми - сключване и изпълнение на договори, разглеждане на рекламации и заявления, участие в съдебни производства в случай на евентуални искове Правно обоснован интерес на администратора на лични данни и съгласие, ако е необходимо в съответствие с други разпоредби на закона.
 10. Получателите на лични данни могат да бъдат също телекомуникационни услуги, сътрудници на администратора, изпълнители на администратора, пощенски и куриерски услуги, правни и счетоводни услуги, застрахователни и банкови услуги.
 11. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трета държава или международна организация.
 12. При пряко маркетингови кампании за продукти и услуги на Оператора, няма да се използва профилиране.
 13. Защита на личните данни - Операторът се грижи за безопасността на съхраняваните и предаваните лични данни в съответствие с GDPR и другите разпоредби за защита на личните данни. Той провежда вътрешна политика за наблюдение на нивото на сигурност на защитата на данните.
 14. Правни основания за обработване на лични данни:
  1. обработването на данни за предприемачи излиза от правните разпоредби, включително Закона за повторното използване на информацията в обществения сектор от 25 февруари 2016 г. и Общия регламент за защита на данните от 27 април 2016 г.;
  2. обработването на данни е за целите на информиране на останалите участници в икономическия обмен за бизнес дейността на участниците, като се гарантира на всички достъп до надеждна, доказуема и прозрачна информация, като се изпълняват изискванията, налагани от законодателството за използване на обществена информация;
  3. обработваните данни произхождат от обществени информационни услуги, като Централният регистър за информация и дейност на предприятията, надзираван от Министъра на развитието, както и Националният регистър на съдебните решения, воден от Министъра на правосъдието;
  4. Обработката на лични данни е необходима за публикуване на отзив за определена компания и отговор на коментари от страна на потребителите - член 6, параграф 1, буква f) от Регламента за защита на личните данни - законен интерес - публикуване на коментар
  5. Обработката на данни не изисква отделно съгласие, тъй като тези данни са общодостъпни и са публикувани в общодостъпни бази и регистри и се извършва на основание на законния интерес на администратора на лични данни, като например директен маркетинг на продуктите и услугите на администратора, изясняване на искове по договори, анализ и статистически изследвания;
  6. Изпълнение на задълженията на администратора на лични данни, произтичащи от българското, европейското и международното законодателство;
  7. Съгласие в случай на доброволно изразена такова - поръчка на абонамент на профила на определената компания - член 6, параграф 1, буква a) от Регламента за защита на личните данни
 15. Лицата, чиито лични данни се обработват от администратора, имат следните права:
  1. Право на достъп до своите лични данни чрез получаване на информация дали операторът обработва данни и за каква цел го прави;
  2. Право на корекция на данните чрез искане за корекция на непълни или неточни данни;
  3. Право на изтриване на данни в случай на подаване на такова искане до оператора или след оттегляне на съгласието за обработка на данни;
  4. Право на съхранение на лични данни - в случай на:
   1. заключване на договор с администратора, личните данни ще бъдат съхранявани до момента на:
    1. възражението на лицето, на което се отнасят данните, срещу обработката на личните му данни;
    2. изтичане на срока на договора;
    3. изтичане на срока на предявяване на искове по договора или до прекратяване на задължението за съхранение на данни, произтичащо от законодателството, по-специално от данъчното право;
    4. комуникацията на www.workornot.bg за срок от 30 дни;
    5. разглеждане на жалби, рекламации, заявки - до окончателното им уреждане;
    6. маркетинг и реклама - до възражение или оттегляне на съгласието;
    7. статистически и аналитични цели - в анонимен вид след приключване на договора;
    8. задължения, предвидени от закона - за периода, определен от отделни законови разпоредби, до прекратяване на задължението.
   2. информация за осъществяваната икономическа дейност ще бъде съхранена до възражение по причини, свързани с индивидуални обстоятелства от страна на фирмата, но с уточнение, че няма да има правно обоснован интерес на администратора от страна на оператора;
   3. предоставянето на лични данни е доброволно, но задължително за установяване на сътрудничество, сключване на договор и изпълнение на този договор. Непредоставянето на лични данни или отказ от съгласие ще доведе до невъзможност за сключване на договор. Предоставянето на данни за маркетингови цели е доброволно.

§7
Политика за бисквитки

 1. Използването на уебсайта на Оператора автоматично събира данни за устройството на потребителя, на което потребителят стартира уеб страницата на Оператора. Регистрирани са IP адресът, който в момента се използва от устройството на потребителя, дата и час, тип на браузъра и операционната система на устройството, както и посетените страници. Тези данни се събират с цел да се гарантира безопасността и подобряването на качеството на услугите, предлагани от Оператора. Анализите за статистически цели се извършват само в анонимна форма, а евентуални други анализи се провеждат в рамките на тези Общи условия. Обработката на лични данни в рамките на политиката за бисквитки има основание в член 6, параграф 1, буква f) от Регламент GDPR, където целите за безопасност и подобряване на качеството на услугите са оправдан интерес на Оператора като администратор на данни.
 2. При контакт на потребителя чрез контактната форма се обработват само лични данни, които потребителят е предоставил в формуляра и които са необходими за обработка на запитването и предоставяне на отговор.
 3. Операторът заявява, че за поддръжката на своя уебсайт използва услугите на доставчици на услуги.
 4. Оператор използва бисквитки, които се записват на устройството на потребителя. Част от използваните бисквитки се изтриват след приключване на браузърната сесия. Останалите бисквитки остават на устройството на Потребителя и позволяват на Оператора да разпознае браузъра му при следващото посещение. Потребителят може да настрои своя браузър, за да бъде информиран за записването на бисквитки и да решава дали да ги приема или да ги отхвърля. Неприемането на бисквитките може да доведе до ограничаване на функционалността на интернет страницата на Оператора. Приемането на бисквитките означава съгласието на Потребителя за обработката на личните му данни чрез използване на бисквитки. В този случай обработката на лични данни се извършва на основание на чл. 6, ал. 1, т. а) на Регламента за защита на личните данни - съгласие на потребителя.
 5. В областта, която не е уредена в този параграф и засяга политиката за бисквитки, се прилагат разпоредбите от § 6 на настоящия Регламент.

§8
Отговорност на Оператора

 1. Операторът не носи отговорност за каквито и да било действия на Потребителите или Фирмите, по-специално за публикуваните от тях съдържания, в това число декларации за тяхната верност и валидност, както и за последиците от тези декларации по отношение на трети лица при причиняване на щета от тях.
 2. Оператор не носи отговорност за прекъсвания в достъпа до Уебсайта и вредите, произтичащи от това, поради случайни обстоятелства, включително аварии на сървъри, поддръжка, хакерски атаки, климатични бедствия, войни и други непредвидени случайности.

§9
Крайни разпоредби

 1. Тези Общи условия влизат в сила от датата на публикуване в Уебсайта и важат до отмяна.
 2. Толкова само Оператор може да тълкува тези Общи условия.
 3. Промяна на Общите условия – Само на Оператора се предоставя правото да променя тези Общи условия. Оператор ще информира потребителите на Уебсайта за промените, публикувайки ги на своя Уебсайт, както и по електронната поща на потребителите, чиито адреси притежава Операторът. Всички потребители ще бъдат уведомени за съдържанието и времето на влизане в сила на новото Общо условие, най-късно 7 дни преди датата на влизане в сила. Липсата на декларация от потребителите за отхвърляне на новото Общо условие се счита за приемане му и желание за продължаване на договора. Ако такава декларация бъде подадена в рамките на 5 дни след получаване на уведомлението за промяна на Общите условия, това ще доведе до разтрогване на договора с дата на влизане в сила на новото Общо условие.
 4. Скалите и заявленията, свързани с прилагането на тези Общи условия, трябва да бъдат подадени до Оператора чрез контактната форма.
 5. В случаи на неуредени въпроси се прилагат подходящите законови разпоредби на българското право.
 6. Българската версия на Регламента е правно обвързваща и само тя може да бъде тълкувана в случай на публикуване от оператора на версия на друг език.
 7. Всякакви спорове, произтичащи от прилагането на настоящия Регламент и не можещи да бъдат разрешени по мирен път, ще бъдат предоставени на компетентния съд за разрешаването на спорове, който е подходящ за оператора.
 8. Спасителна клауза - Ако някои разпоредби на този Регламент се окажат невалидни, това не засяга валидността на другите разпоредби.
 9. Услугата и съдържащите се в нея материали са защитени от авторско право и не могат да бъдат копирани, разпространявани и използвани без съгласието на оператора.
 10. Всички рекламации трябва да бъдат изпратени на оператора чрез контактната форма и ще бъдат разглеждани в рамките на 21 дни след подаването на жалбата. Ако е необходимо да се допълнят документи от страна на представящия жалбата, като например пълномощия или допълнителни документи, срокът от 21 дни започва да тече от допълването на тези недостатъци.
 11. Контакт с оператора може да се осъществи чрез електронна поща на kontakt@workornot.bg или на регистрирания адрес.